Jacksonville Beach

* A B C D E F G H I J K L M N O P

Q

R S T

U

V W

X

Y Z
Restaurant Name Location Violations
Kaiba Japanese Steakhouse1227 3 ST S2
Kamiya1286 3RD STREET SOUTH0
Karai Bistro14286 BEACH BLVD STE 2911
Kathy's Table1010 3 S N, 1010B0
Kazu Sushi Burrito693 3 ST N0